INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t. j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?


Spoločnosť Matchie, s.r.o. so sídlom: Kvačalova 1008/43, Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 54 490 073, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  89105/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 (0) 904 128 673, e-mail: hello@matchie.me


V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje, prosím, prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo zodpovednú osobu e-mailom na: gdpr@matchie.me. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.


Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.


V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch (čl. 21 GDPR). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD ICH SPRACÚVANIA?

 • na účel vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe – ide o dopyt v súvislosti s nami ponúkanými službami (napr. dopyt na vyhľadanie marketingového špecialistu na realizáciu projektu).

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

 • na účel zaznamenávania interných činností prevádzkovateľa smerujúcich k získaniu zákazníka

Uvedený účel zahŕňa interné činnosti prevádzkovateľa spojené so zaznamenávaním priebehu procesu komunikácie, stretnutí, rokovaní a ďalších činností, ktoré musia byť vykonané pred uzatvorením obchodu s potenciálnym zákazníkom na základe jeho dopytu/ objednávky.
V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

 • na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie v tomto prípade zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

 • na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako záujemca o spoluprácu formou uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a Vami ako fyzickou osobou – podnikateľom (na základe zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o spolupráci alebo inej zmluvy)

Spracúvanie Vašich osobných údajov (ako uchádzača o spoluprácu s nami) na tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s výberom obchodného partnera na základe jeho účasti vo výberovom konaní. Ide o činnosti, ktoré predchádzajú uzatvoreniu obchodného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou – dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa (napr. komunikácia, informovanie o tom, či uchádzač uspel resp. neuspel). Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi (t.j. na účel dodania produktov a/alebo služieb dodávateľom a zaplatenia ceny/ odplaty za dodanie produktov a/alebo služieb), vrátane evidencie dodávateľov a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi (evidencia zmlúv, objednávok, akceptačných protokolov a faktúr týkajúcich sa dodávateľov produktov a služieb) a evidencie počtu hodín práce vykonanej dodávateľom pre prevádzkovateľa

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením našich záväzkov zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim dodávateľom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené so sledovaním plnenia Vašich záväzkov z uzatvoreného obchodného vzťahu, napr. sledovanie dohodnutých termínov, počtu odpracovaných hodín, spôsobov dodania produktu/ služby. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku služieb a/ alebo produktov (zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o spolupráci alebo iná zmluva) si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv a času Vami odpracovaného pre prevádzkovateľa. Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ).
Na tento účel budeme v evidencii dodávateľov a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi spracúvať aj bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa (právnickej osoby) ako aj bežné údaje zamestnancov dodávateľa, a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť efektívne plnenie zmlúv.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi (t.j. na účel poskytnutia našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom/ objednávateľom našich služieb), vrátane evidencie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi (evidencia zmlúv so zákazníkmi)

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim zákazníkom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené s uzatvorenou zmluvou, napr. sledovanie dohodnutých termínov. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku našich služieb si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv so zákazníkmi. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).
V rámci tohto účelu budeme spracúvať aj bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zákazníka (ak je právnickou osobou) ako aj bežné (kontaktné) údaje zamestnancov zákazníka uvedené v zmluve so zákazníkom, a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť efektívne plnenie zmlúv.

 • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

 • na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na tieto účely, robíme tak z dôvodu, že je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (najmä Občiansky zákonník, Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (najmä Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

 • na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.
Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb a platne uzatvoriť zmluvné vzťahy dodržaním zákonom stanovených náležitostí uzatváraných zmlúv.

 • na účel obchodnej komunikácie (v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov), vrátane evidencie e-mailovej obchodnej komunikácie

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie s obchodnými partnermi (so zákazníkmi a dodávateľmi) pri vykonávaní obchodných činností.

 • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

 • na účely priameho marketingu

V prípade, ak ste našim zákazníkom a získali sme Vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme Vám zasielať e-mailové správy s ponukou našich nových produktov a služieb obdobného charakteru, ako ste si u nás objednali/ zakúpili. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa informovať našich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb.
Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku. V prípade, že zrušíte odber, nebudeme Vám už zasielať informácie o našich novinkách a ponukách.

 • na účel zasielania ďakovných listov/ e-mailov

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v prípade, ak ste našim obchodným partnerom alebo ste s nami už v minulosti spolupracovali a chceli by sme Vám vyjadriť našu spokojnosť a poďakovať za spoluprácu. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: prezentácia úspechov dosiahnutých vzájomnou spoluprácou s cieľom udržať aktívny kontakt s obchodným partnerom.

 • na účel evidencie odborných profilov odborníkov a ich kontaktovania v súvislosti s ponukou účasti na novom projekte (vrátane evidencie kontaktovania)

V prípade, ak sme na tento účel získali Vaše osobné údaje priamo od Vás (na základe Vami zaslaného životopisu alebo inak) alebo na internetovej stránke LinkedIn, Pretlak alebo Profesia, budeme ich spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: osloviť a získať pre spoluprácu pri realizácii projektu/ úlohy realizovanej pre tretiu osobu vhodného odborníka pre danú oblasť.
Na tomto právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby sme Vás skontaktovali v súvislosti s konkrétnou ponukou účasti na projekte alebo s ponukou možnosti udeliť nám súhlas na to, aby sme Váš odborný profil evidovali v našom informačnom systéme; najdlhšie však na dobu 3 mesiacov. V prípade, že nám súhlas neudelíte alebo budete namietať proti spracúvaniu na účel Vášho evidovania ako odborníka na možnú spoluprácu, prestaneme spracúvať na tento účel Vaše osobné údaje a vyradíme Vás z evidencie odborníkov.
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu Vami poskytnutých alebo zverejnených osobných údajov (najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, kvalifikácii, jazykových znalostiach, odborných skúsenostiach, pracovnom zaradení).

 • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Ide o osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov alebo dodávateľov ako aj osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) a údaje zamestnancov zmluvných partnerov.
Tento účel zahŕňa aj zákonnú požiadavku na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (fyzickej osoby – zákazníka alebo dodávateľa), kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
Zároveň máme oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) ako aj kontaktné osobné údaje zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách, ktoré v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzatvárame (resp. v návrhoch týchto zmlúv). Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

 • na účely správy registratúry

Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

 • na účel vybavovania práv dotknutých osôb

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

 • na účel vedenia agendy personalistiky, mzdovej agendy a daňovej agendy (vrátane odvodov a preddavkov na daň z príjmu)

V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov ako aj manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov a bývalých zamestnancov prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov sa v rámci tohto účelu uskutočňuje na právnom základe:
a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (t.j. na plnenie pracovnej zmluvy resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), alebo
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 • na účel vedenia agendy spoločnosti, zápis a oznámenie zmien do obchodného registra

Na tento účel spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje, ak tak určuje zákon. Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodný zákonník).

 • na účel prístupu a disponovania s elektronickou schránkou

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje, ak ste osobou nami oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou prevádzkovateľa. Pri udelení oprávnenia na prístup a disponovanie, Vaše osobné údaje poskytneme v rozsahu požadovanom zákonom správcovi modulu elektronických schránok v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 • na marketingové účely

Na základe Vášho súhlasu Vám budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou nových projektov a newslettere. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe: súhlas dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky našich tovarov a služieb a informovať Vás o novinkách.
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na odstránenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

 • na účel evidencie odborných profilov odborníkov a ich kontaktovania v súvislosti s ponukou účasti na novom projekte (vrátane evidencie kontaktovania a poskytnutia odborného profilu zákazníkom)

V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas, budeme na tento účel spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v životopise ako aj vyplnením formuláru na našej webovej stránke, vrátane fotografie. Váš súhlas zahŕňa aj poskytnutie Vašich osobných údajov našim zákazníkom, ktorí majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti, na ktorú máte kvalifikáciu, alebo na ktorú sa špecializujete.
Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vás žiaľ nemôžeme kontaktovať s ponukou v prípadoch, keď hľadáme vhodného odborníka na spoluprácu pri realizácii projektu/ úlohy pre tretiu osobu ani poskytnúť Vaše údaje zákazníkovi.
Evidencia má slúžiť na vyhľadanie a oslovenie vhodného odborníka pre danú oblasť (kandidáta na spoluprácu) pri realizácii projektu pre tretiu osobu. Evidenciou kontaktovania sa má zamedziť opakovanému kontaktovaniu odborníka v súvislosti s tým istým projektom.
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel zverejnenia odborného profilu dotknutej osoby, vrátane fotografie na webovej stránke prevádzkovateľa ako aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn (na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril profil).

V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – dodávateľov (fyzických osôb) resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa (právnickej osoby), pokiaľ nám k tomu dotknutá osoba udelí svoj súhlas. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia nezverejnime Váš odborný profil.
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel používania profilu s fotografiou v pracovných e-mailoch, ktoré zasielajú dotknuté osoby z domény prevádzkovateľa (v rámci vykonávania činností pre prevádzkovateľa)

V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – dodávateľov (fyzických osôb) resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa (právnickej osoby), pokiaľ nám k tomu dotknutá osoba udelí svoj súhlas. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia nebude súčasťou pracovného mailu Váš profil s fotografiou.
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel evidencie jázd na súkromných vozidlách dotknutých osôb (dodávateľov resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa – právnickej osoby) absolvovaných pri vykonávaní činností pre prevádzkovateľa

V tomto prípade prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu podľa knihy jázd, pričom právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa: preukazovanie a obhajovanie práv a záujmov prevádzkovateľa v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov dotknutých osôb súvisiacich s použitím súkromného vozidla (napr. uplatňovanie náhrady škody spôsobenej na vozidle).

 • na účel evidencie jázd dotknutých osôb (dodávateľov resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa – právnickej osoby) absolvovaných na služobných autách prevádzkovateľa pri vykonávaní činností pre prevádzkovateľa

V tomto prípade prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu podľa knihy jázd, pričom právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem: ochrana majetku prevádzkovateľa, uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie nárokov prevádzkovateľa v súvislosti s prípadnou škodou spôsobenou na vozidle a kontrola výdavkov vynaložených na spotrebované pohonné látky.

 • na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu

Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje, pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa. Dotknutými osobami sú zamestnanci ale aj iné fyzické osoby, ktoré pracujú v priestoroch prevádzkovateľa resp. v informačných systémoch prevádzkovateľa.

AKÉ SUBJEKTY MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • banka,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • externí sprostredkovatelia v oblasti obchodu,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • spoločnosť vykonávajúcu externú podporu a prevádzku webových stránok,
 • externí dodávatelia programátorských prác a systémových a implementačných prác,
 • dodávatelia služieb inštalácie, integrácie, migrácie, konfigurácie, customizácie, custom development, reportingu a školenia softvérových produktov,
 • spoločnosť vykonávajúca projektovanie, vývoj, implementáciu a ďalšie súvisiace služby v oblasti informačných systémov a softvéru,
 • spoločnosť, ktorá je externým dodávateľom účtovných služieb,
 • externý spracovateľ registratúry,
 • externý poskytovateľ auditných služieb,
 • externý poskytovateľ príslušného SW riešenia a databázy v cloude,
 • poskytovatelia služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi,
 • externý poskytovateľ administratívnych služieb a sprostredkovateľských služieb (vrátane sprostredkovateľských služieb vyhľadávania a výberu kandidátov na účasť na projektoch realizovaných pre tretie osoby),
 • príjemcovia, ktorým poskytujeme výlučne osobné údaje zamestnancov sú uvedení v osobitnej informácii pre zamestnancov.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Na základe Vášho súhlasu poskytneme Vaše osobné údaje našim zákazníkom, ktorí majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti, na ktorú máte kvalifikáciu alebo na ktorú sa špecializujete.

V rámci účelu zverejňovania odborného profilu (s fotografiou) na webovej stránke prevádzkovateľa a na určených sociálnych sieťach, sú príjemcami osobných údajov aj prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí a návštevníci príslušných internetových stránok. Príjemcami osobných údajov sú aj príjemcovia mailových správ obsahujúcich profil dotknutej osoby (s fotografiou), zasielaných dotknutými osobami z domény prevádzkovateľa (v rámci vykonávania činností pre prevádzkovateľa).

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE?

Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje, s výnimkou uvedenou nižšie.

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽITÉ NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

V súvislosti s výberom vhodného odborníka na spoluprácu pri realizácii projektu/ úlohy pre tretiu osobu (zákazníka) vykonávame aj profilovanie odborníkov vedených v našej evidencii. Pri profilovaní zohľadňujeme viaceré údaje, ktoré môžu ovplyvniť náš výber. Zohľadňované sú údaje súvisiace so vzdelaním, kvalifikáciou, odbornými skúsenosťami, jazykovými znalosťami a osobnostnými predpokladmi. Na základe uvedeného profilovania vyhodnotíme odborný profil dotknutej osoby a vhodnosť jej zapojenia v projekte. Výsledok profilovania nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie.

Naša internetová stránka používa cookies. Podrobnú informáciu o nich nájdete priamo v plugine na našej webovej stránke. Cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie lepšej funkcionality našich webových stránok, spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, cookies, ktoré slúžia na marketingové účely, spracúvame na základe Vášho súhlasu. Podmienky použitia sú tiež upravené v zásadách ochrany osobných údajov tretích strán, ktorým sú osobné údaje poskytované a o ktorých Vás tiež informujeme v cookie plugine. V prípade, ak chcete zakázať používanie a ukladanie cookies vo Vašom prehliadači, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate.

AKÚ DLHÚ DOBU BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Osobné údaje na registratúrne účely uchovávame po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť) – v súlade s vypracovaným Registratúrnym plánom. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame po dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

V súlade so zákonom o účtovníctve (§ 35) uchovávame osobné údaje v účtovných záznamoch po dobu 10 rokov (nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

Vaše osobné údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov (napr. prostredníctvom kontaktného formulára na webe) budeme uchovávať po dobu jedného roka.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o partnerskú spoluprácu, budeme uchovávať po dobu do ukončenia výberového konania.
Osobné údaje spracúvané na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, budeme uchovávať po dobu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Rovnakú dobu uchovávame aj osobné údaje spracúvané na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov, ktoré sú uvedené v zmluvách resp. ich návrhoch.
Vaše osobné údaje spracúvané na účely vybavenia práv dotknutých osôb budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.
Osobné údaje spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, budeme uchovávať po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom alebo exekučnom konaní.
V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na účel právneho zastúpenia (mimo konaní), uchovávame tieto údaje po dobu 5 rokov (od konca kalendárneho roka, v ktorom bola uskutočnená služba právneho zastúpenia), v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu, kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a ochranu našich oprávnených záujmov a právnych nárokov.
Osobné údaje spracúvané na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti sú uchovávané 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.
Osobné údaje spracúvané na účel obchodnej komunikácie v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov prevádzkovateľa sú uchovávané po dobu 10 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bol skončený zmluvný vzťah s obchodným partnerom).
Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu a zaslania ďakovných listov, budeme uchovávať po dobu 5 rokov od začatia spracúvania na tento účel (resp. do namietania proti spracúvaniu na tento účel). Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu na účely marketingu budeme uchovávať po dobu 5 rokov, resp. do odvolania súhlasu.
Osobné údaje spracúvané na účely evidencie Vášho odborného profilu budeme uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu (resp. do jeho odvolania). V prípade, ak spracúvame na tento účel Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, robíme tak len po dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby sme Vás skontaktovali v súvislosti s konkrétnou pracovnou ponukou alebo s možnosťou udeliť nám súhlas na ďalšie spracúvanie na tento účel, najdlhšie na dobu 3 mesiacov. V prípade, že nám súhlas neudelíte, odvoláte ho alebo budete namietať, aby sme evidovali Váš odborný profil na možnú spoluprácu, prestaneme spracúvať na tento účel Vaše osobné údaje a vyradíme Vás z evidencie odborníkov.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby budeme uchovávať po dobu uvedenú v súhlase, resp. po dobu uvedenú v tejto informácii (ak nie je v súhlase uvedená).
Osobné údaje spracúvané na účel evidencie jázd na súkromných vozidlách dotknutých osôb (dodávateľov resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa – právnickej osoby) ako aj na účely evidencie jázd na služobných vozidlách prevádzkovateľa, sú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia obchodného vzťahu prevádzkovateľa s dotknutou osobou, resp. od ukončenia obchodného vzťahu s dodávateľom – právnickou osobou, ktorej konateľom je dotknutá osoba a v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na obhájenie práv a záujmov prevádzkovateľa, ak v tejto súvislosti došlo k uplatneniu právnych nárokov napr. uplatňovanie nároku na náhradu škody spôsobnej na vozidle.
Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente (informácii) určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb (manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov), ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).
Osobné údaje na účely poskytnutia benefitov pre dodávateľov resp. osoby oprávnené konať v mene dodávateľov uchovávame po dobu trvania obchodno-právneho vzťahu s príslušným dodávateľom.
Osobné údaje, spracúvané na účel agendy spoločnosti, zápis zmien do obchodného registra (obsiahnuté napr. v spoločenskej zmluve, zápisniciach z valného zhromaždenia, zmluvách o prevode obchodného podielu ako aj v ďalších právnych dokumentoch týkajúcich sa korporátnej agendy spoločnosti), uchovávame počas doby trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).
Osobné údaje na účely prístupu a disponovania s elektronickou schránkou uchovávame počas trvania oprávnenia udeleného dotknutej osobe.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom, ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov


Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.