SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOVV súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)záujemca/ kandidát:
udeľujem

týmto prevádzkovateľovi - spoločnosti Matchie, s.r.o.., so sídlom: Kvačalova 43, 821 08, Bratislava, IČO: 54 490 073, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 159417/B

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

na účely evidencie môjho odborného profilu v informačných systémoch prevádzkovateľa a kontaktovania ma v súvislosti s ponukou projektov, vrátane evidencie kontaktovania a poskytnutia odborného profilu zákazníkom, a to v rozsahu zaslaného životopisu a ďalších údajov, ktoré som dobrovoľne na tento účel spracúvania poskytol (najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, vzdelanie, kvalifikácia, odborné skúsenosti, pracovné zaradenie, jazykové znalosti), vrátane fotografie.

Beriem na vedomie, že na základe tohto súhlasu môže prevádzkovateľ poskytnúť moje osobné údaje svojim zákazníkom, ktorí majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti, na ktorú mám kvalifikáciu resp. sa špecializujem.
Vyhlasujem, že som bol(a) prevádzkovateľom pred udelením súhlasu informovaný(á) v súlade s článkom 13 GDPR.Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu hello@matchie.me alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Evidenciou spracúvaných osobných údajov kandidáta a jeho prípadným kontaktovaním ako odborníka v určitej oblasti sa umožňuje vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

Informácia o spracúvaní osobných údajov je TU